AAA Wysoki kontrast

Zaświadczenia

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 753), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje, że:
1. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlegają wnioski o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z karami za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska.
2. Opłacie skarbowej w wysokości 10 zł podlegają decyzje wydawane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek w sprawie:
  • przedłużenia terminu wykonania obowiązku,
  • wyznaczenia terminu usunięcia naruszenia,
  • zgody na podjęcie użytkowania,
  • odroczenia terminu płatności kary,
  • zmiany stawki kary biegnącej,
  • ustania przekroczenia.
Do wszystkich ww. wniosków należy dołączyć pokwitowanie opłaty skarbowej
Opłaty uiszcza się w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.
Właściwy organ podatkowy:
Urząd Miasta Bydgoszcz
Wydział Podatków i Opłat

 

Rachunek bankowy: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
 
Wnioski o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z karami za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska, składane przez jednostki samorządu terytorialnego winny zawierać wykaz podległych jednostek organizacyjnych

bannerr