-
-

Ocena stopnia eutrofizacji rzek województwa kujawsko-pomorskiego za lata 2007-2009

-

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dokonał oceny stopnia eutrofizacji wód płynących za lata 2007-2009. Ustawa Prawo Wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn.zm.) definiuje eutrofizację jako "wzbogacanie wody biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyśpieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują nieporządane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód". W Ramowej Dyrektywie Wodnej pojęcie "eutrofizacji" ma odzwierciedlenie w ocenie stanu ekologicznego wód, służąc określaniu wód zanieczyszczonych.

Ocena stopnia eurtofizacji przeprowadzona została w oparciu o wartości graniczne, odpowiadającej dobrej klasie wód, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu wód jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 162 poz.1008). Ocena sporządzona została w dwóch wariantach: dla poszczególnych punktów pomiarowo-kontrolnych (1) oraz dla jednolitych części wód (2) według reprezentowanego przez rzekę typu abiotycznego.

Ocenę wykonano na podstawie wyników wskaźników biologicznych (chlorofil "a", fitobentos - wskaźnik IO) oraz fizykochemicznych (pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu - BZT5, ogólny węgiel organiczny - OWO, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny oraz fosforany).

-

Ocena dla punktów pomiarowo-kontrolnych

-

Ocena dla jednolitych części wód

-

LISTA OCENIANYCH JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD

DORZECZE WISŁY

Brda od jeziora Kosobudno do Zbiorinka Koronowskiego (PLRW200020292599)

Brda od Zbiornika Koronowskiego do Zbiornika Smukała (PLRW200002929739)

Brda od Zbiornika Smukała do ujścia (PLRW200020292999)

Brodniczanka (PLRW200025287899)

Chełmiczka (PLRW200017275899)

Chodeczka od wypływu z jeziora Borzymowskiego (PLRW200025278679)

Chodeczka od jeziora Borzymowskiego do ujścia (PLRW200020278699)

Czerska Struga (PLRW200018292529)

Dolny Kanał (PLRW20001729166)

Dopływ z Żołnowa (PLRW200017279669)

Drwęca od dopływu z jeziora Szczuckiego do ujścia (PLRW20002028999)

Drwęca od jeziora Drwęckiego do Brodniczanki (PLRW20002028779)

Flis (PLRW200017292984)

Fryba (PLRW20001729389)

Gardęga od dopływu z jeziora Klasztornego do ujścia (PLRW200019296899)

Górny Kanał od Strugi Łysomickiej do ujścia (PLRW20001929169)

Kanał Bachorze (PLRW200017278749)

Kanał Bydgoski (PLRW20000292989)

Kanał Główny do Żackiej (PLRW200017295229)

Kanał Główny od Żackiej z Rudniczką do jeziora Rudnickiego Wielkiego (PLRW20001929529)

Kanał Nieszawski (PLRW20001729148)

Kanał Parchański do dopływu z bagna Błoto Ostrowskie (PLRW200017279642)

Kanał Parchański od dopływu z bagna Błoto Ostrowskie do dopływu z Nowego Dworu (PLRW200002796471)

Kanał Struga Zielona do Kanału Chrośniańskiego (PLRW2000029142)

Kanał Struga Zielona od dopływu w Osieczku do ujścia (PLRW20001929149)

Kicz z jeziorem Żalno (PLRW200017292569)

Kotomierzyca (PLRW20001729295929)

Kręgiel (PLRW200025292912)

Lubieńka od Rakutówki do ujścia (PLRW20002027889)

Lutryna od Kanału Sicińskiego do ujścia (PLRW200019296699)

Mątawa od Sinowej do ujścia (PLRW200019297299)

Mienia od dopływu spod Jankowa do ujścia (PLRW200019279499)

Mienia od dopływu z Głodowa do dopływu spod Jankowa (PLRW200024279493)

Mienia od wpływu do jeziora Skępskiego Wielkiego do dopływu z Głodowa (PLRW200017279476)

Osa od jeziora Płowęż do ujścia (PLRW20001929699)

Osa od jeziora Trupel do jeziora Płowęż (PLRW200019296559)

Ośla (PLRW20001727929)

Rakutówka od jeziora Rakutowskiego do ujścia (PLRW2000242788899)

Rudniczanka do jeziora Rudnickiego Wielkiego (PLRW2000172952451)

Ruziec od dopływu z jeziora Ugoszcz do ujścia (PLRW20001928949)

Rypienica do dopływu z jeziora Dłubskiego z jeziorem Długim (PLRW20001728889)

Rypienica od dopływu z jeziora Dłuskiego do ujścia (PLRW20002028899)

Sępolna z jeziorami Lutowskim i Sępoleńskim (PLRW200017292749)

Skrwa do dopływu spod Przywitowa do jeziora Skrwilno (PLRW200023275616)

Struga Kowalewska (Młyńska) (PLRW200018289749)

Struga Młyńska (PLRW2000172798)

Struga Rychnowska (PLRW200018289789)

Struga Toruńska - stare koryto (PLRW2000172912)

Struga Toruńska do Zgniłki (PLRW20001728984)

Struga Toruńska od Zgniłki do ujścia (PLRW20001928989)

Struga z jeziorem Zamkowym (PLRW20001828929)

Tążyna od Kanału Parchańskiego do ujścia (PLRW20001927969)

Tążyna z Kanałem Parchańskim od dopływu z Nowego Dworu (PLRW2000172796499)

Wda od dopływu z Drzycimia do ujścia (PLRW20001929499)

Wda ze Zbiornikiem Żur i Gródek do dopływu z Drzycimia (PLRW2000029477)

Wisła od Zbiornika Włocławek do dopływu z Sierzchowa (PLRW20002127935)

Zgłowiączka do Strugi bez Strugi z jeziorem Głuszyńskim (PLRW200017278539)

Zgłowiączka od Chodeczki do Lubieńki bez Lubieńki (PLRW20002027879)

Zgłowiączka od Lubieńki do ujścia (PLRW2000202789)

Zgłowiączka od Strugi do Chodeczki bez Chodeczki (PLRW20002027859)

Zuzanka od Strugi do ujścia (PLRW20002427729)

Zuzanka od źródeł do Strugi bez Strugi (PLRW20002627721)

DORZECZE ODRY

Gąsawka od jeziora Sobiejuskiego do ujścia (PLRW6000241883699)

Gąsawka od źródeł do wypływu z jeziora Sobiejuskiego (PLRW60002518836779)

Górny Kanał Notecki (PLRW600001883829)

Kanał Bachorze (PLRW6000018817899)

Kanał Smyrnia (PLRW6000171883149)

Noteć (Kanał Notecki) (PLRW60000188311)

Noteć od dopływu z jeziora Lubotyńskiego do wpływu do jeziora Wolickiego (PLRW6000201882912)

Noteć od jeziora Wolickiego do Kanału Bydgoskiego (PLRW600024188391)

Noteć z Małą Notecią do wypływu z jeziora Wolickiego (PLRW600025188339)

Orla od jeziora Więcborskiego do wypływu z jeziora Witosławskiego (PLRW600025188487)

Rokitka (PLRW6000181883949)

Wełna od Lutomni do ujścia (PLRW60002418699)

-

jcw w których stwierdzono eutrofizację

-

jcw w których nie stwierdzono eutrofizacji

-

jcw nie objęte oceną

-

Ocenie stopnia eutrofizacji wód podlegało 74 jednolite części wód (JCW) województwa kujawsko-pomorskiego. Reprezentowały one dziesięć typów abiotycznych rzek województwa: typ 17 - 21 jcw, typ 18 - 5 jcw, typ 19 - 14 jcw, typ 20 - 11 jcw, typ 21 - 1 jcw, typ 23 - 1 jcw, typ 24 - 6 jcw, typ 25 - 6 jcw, typ 26 - 1 jcw oraz typ 0 - 8 jcw.

-
Tab. 1. Zestawienie statystyczne ocenianych jednolitych części wód (jcw)
typ abiotyczny rzeki
liczba ocenianych jcw
liczba jcw
numer typu
nazwa typu
stwierdzono eutrofizację
niestwierdzono eutrofizacji
0
typ nieokreślony
8
6
2
17
potok nizinny piaszczysty
21
20
1
18
potok nizinny żwirowy
5
5
0
19
rzeka nizinna piaszczysto-żwirowa
14
13
1
20
rzeka nizinna żwirowa
11
10
1
21
wielka rzeka nizinna
1
1
0
23
potoki i strumienie na obszarach będących pod wpływem procesów torfotwórczych
1
1
0
24
rzeki w dolinach zatorfionych
6
5
1
25
cieki łączące jeziora
6
5
1
26
cieki w dolinach wielkich rzek nizinnych
1
1
0
-

Spośród wszystkich analizowanych jednolitych części wód, 67 (90%) zaklasyfikowano jako eutroficzne. Jedynie 7 jednolitych części wód spełniało normy zawarte w w/w Rozporządzeniu. Według poszczególnych typów abiotycznych rzek, były to: Rudniczanka do jeziora Rudnickiego Wielkiego (typ 17), Kanał Głowny od Żackiej z Rudniczanką do jeziora Rudnickiego Wielkiego (typ 19), Chodeczka od jeziora Borzymowskiego do ujścia (typ 20), Rakutówka od jeziora Rakutowskiego do ujścia (typ 24), Kręgiel (typ 25) oraz Brda Brda od Zbiornika Koronowskiego do Zbiornika Smukała i Kanał Struga Zielona do Kanału Chrośniańskiego (typ 0).

-
-