-
-

Ocena stopnia eutrofizacji jezior województwa kujawsko-pomorskiego za lata 2007-2009

-

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dokonał oceny stopnia eutrofizacji wód jeziornych za lata 2007-2009. Ustawa Prawo Wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn.zm.) definiuje eutrofizację jako "wzbogacanie wody biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyśpieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują nieporządane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód". W Ramowej Dyrektywie Wodnej pojęcie "eutrofizacji" ma odzwierciedlenie w ocenie stanu ekologicznego wód, służąc określaniu wód zanieczyszczonych.


Fot. 1. Zakwit sinicowy na jeziorze Zioło

Ocena stopnia eurtofizacji jednolitych części wód przeprowadzona została w oparciu o wartości graniczne, odpowiadającej dobrej klasie wód, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu wód jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 162 poz.1008) według reprezentowanego przez jezioro typu abiotycznego.

Ocenę wykonano na podstawie wyników wskaźników biologicznych (chlorofil "a", fitobentos - wskaźnik IOJ, makrofity - Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego ESMI) oraz fizykochemicznych (przezroczystosć wód mierzona za pomocą krążka Secchiego, azot ogólny i fosfor ogólny).

-

LISTA OCENIANYCH JEZIOR

Błądzimskie (20537)

Mochel (20403)

Sosno (20194)

Borówno (20446)

Modzerowskie z Długim (10389)

Steklin (20235)

Borzymowskie (20047)

Mogileńskie (10424)

Stelchno (20542)

Cekcyńskie (20395)

Niskie Brodno (20197)

Strażym (20186)

Chełmżyńskie (20451)

Nogat (20622)

Sumin (20231)

Chomiąskie (10444)

Okrągłe (Ślepe) (20380)

Tuczno (10438)

Ciche (20187)

Orłowskie (20022)

Wiecanowskie (10423)

Czyste (20457)

Ostrowickie (20208)

Wieczno Południowe (20246)

Długie (20201)

Ostrowskie (10404)

Wieczno Północne (20245)

Głowińskie (20178)

Płowęż (20588)

Wielgie (20238)

Głuszyńskie (20035)

Płużnickie (20244)

Wikaryjskie (20030)

Gopło (10396)

Radodzierz (20632)

Witosławskie (10508)

Jezuickie (10450)

Rakutowskie (20059)

Wolickie (10443)

Kamionkowskie (20242)

Rogowskie (10200)

Wolskie (10203)

Kornatowskie (20554)

Rudnickie Wielkie (20562)

Zaleskie (20547)

Kromszewickie (20042)

Runowskie Duże (10503)

Zamkowe Wąbrzeskie (20203)

Lubieńskie (20049)

Samińskie (20169)

Zbiczno (20188)

Łasińskie Zamkowe (20611)

Sępoleńskie (20417)

Zioło (10193)

Łąkie (20063)

Skrwilno (20012)

Żnińskie Duże (10463)

Mełno (20610)

Słupowskie (20421)

-

-

-

jeziora w których stwierdzono eutrofizację

-

jeziora w których nie stwierdzono eutrofizacji

-
-

Ocenie stopnia eutrofizacji wód podlegało 59 jezior, stanowiących samodzielną jednolitą część wód (JCW) województwa kujawsko-pomorskiego. Reprezentowały one wszystkie cztery typy abiotyczne wód województwa: 2a - 10 jezior, 2b - 3 jeziora, 3a - 22 jeziora, 3b - 24 jeziora. Liczba punktów pomiarowo-kontrolnych branych pod uwagę przy ocenie wynosiła 144, z czego na poszczególne typy abiotyczne przypadało odpowiednio: 2a - 26 ppk, 2b - 6 ppk, 3a - 62 ppk, 3b - 50 ppk.

-

Fot. 2. Jezioro Cekcyńskie
-
Tab. 1. Zestawienie statystyczne ocenianych jezior / JCW
typ abiotyczny
liczba ocenianych jezior / JCW
liczba jezior / JCW
numer typu
nazwa typu
stwierdzono eutrofizację
niestwierdzono eutrofizacji
2a
stratyfikowane, wsp.Schindlera <2
10
6
4
2b
niestratyfikowane, wsp.Schindlera <2
3
1
2
3a
stratyfikowane, wsp.Schindlera >2
22
21
1
3b
niestratyfikowane, wsp.Schindlera >2
24
18
6
-

Spośród wszystkich analizowanych jezior, 46 (78%) zaklasyfikowano jako eutroficzne. Jedynie 13 jezior spełniało normy zawarte w w/w Rozporządzeniu. Według poszczególnych typów abiotycznych, były to jeziora: Borówno, Głowińskie, Orłowskie, Zbiczno (2a), Kamionkowskie, Stelchno (2b), Sosno (3a), Jezuickie, Płużnickie, Radodzierz, Rakutowskie, Wieczno Południowe, Wikaryjskie (3b).

-
-